Accredited Control Authority

"Occupational Medicine Service - Doverie" EOOD has an accredited control body of type "C" - DOVERIE OC, holding an accreditation certificate reg. no. 130 OCS, issued by IA "BSA".

Компетентност

Изискванията към компетентността на персонала, участващ в дейностите по извършване на контрол, се определят в съответствие със стратегическите цели на дружеството.

ОКС “ДОВЕРИЕ” е организиран и управляван така, че това му позволява да поддържа способността си да извършва дейностите по извършвания контрол. Целият персонал е компетентен за извършване на дейностите по контрола – физични и/или електроконтрол. Периодично персонала посещава квалификационни курсове и организира вътрешно фирмени обучения.

Технически средства

Техническите средства в ОКС “ДОВЕРИЕ” се калибрират съгласно Програма за калибриране и съгласно нормативните изисквания. Калибриранията се извършват в лицензирани лаборатории, с което се доказва съответната метрологична проследимост.

Система за управления

ОКС “ДОВЕРИЕ” е внедрил и поддържа система за управление, способна да постигне последователното изпълнение на изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012.

ОКС “ДОВЕРИЕ” извършва контрол на физични фактори на работната среда и контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V.

Областите, в които ОКС “ДОВЕРИЕ” е компетентен и може да осъществява контрол на нови и в експлоатация обекти са:

Контрол на физични фактори:

 • микроклимат:
  - температура на въздуха (°С);
  - относителна влажност на въздуха (%) ;
  - скорост на движение на въздуха (m/s).
 • шум:
  - в работна среда (dB);
  - в жилищни и обществени сгради (dB);
  - в околна среда (dB).
 • осветеност:
  - на работни помещения и работни места (lх).

Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

 • Съпротивление на защитни заземителни уредби, (Ω)
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, (Ω)
 • Импеданс на контура “фаза - защитен проводник“, (Ω)
 • Съпротивление на изолация, (Ω)
 • Защита от токове с нулева последователност /Fi-прекъсвачи/.

Certificates

Сертификат за акредитация на ОКС.pdf
View
Заповед за акредитация.pdf
View

Documents

Заявка за контрол.pdf
View
Процедура за жалби и възражения.pdf
View
Политика по качеството.pdf
View
magnifiercross