Акредитиран орган за контрол

„Служба по трудова медицина – Доверие” ЕООД разполага с акредитиран Орган за контрол от вида „С” - ОКС “ДОВЕРИЕ”, притежаващ сертификат за акредитация рег.№ 130 ОКС, издаден от ИА “БСА”.

Компетентност

Изискванията към компетентността на персонала, участващ в дейностите по извършване на контрол, се определят в съответствие със стратегическите цели на дружеството.

Целият персонал на  ОКС „Доверие” е компетентен за извършване на дейностите по контрола – физични и/или електроконтрол. Служителите регулярно посещават квалификационни курсове и се организират вътрешнофирмени обучения.

Технически средства

Техническите средства в ОКС Доверие” се калибрират съгласно Програма за калибриране и съгласно нормативните изисквания. Калибриранията се извършват в лицензирани лаборатории, с което се доказва съответната метрологична проследимост.

Система за управления

ОКС Доверие” е внедрил и поддържа система за управление, способна да постигне последователното изпълнение на изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012.

ОКС Доверие” извършва контрол на физични фактори на работната среда и контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V.

Областите, в които ОКС Доверие” е компетентен и може да осъществява контрол на нови и в експлоатация обекти са:

Контрол на физични фактори:

 • микроклимат:
  - температура на въздуха (°С);
  - относителна влажност на въздуха (%) ;
  - скорост на движение на въздуха (m/s).
 • шум:
  - в работна среда (dB);
  - в жилищни и обществени сгради (dB);
  - в околна среда (dB).
 • осветеност:
  - на работни помещения и работни места (lх).

Контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

 • Съпротивление на защитни заземителни уредби, (Ω)
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, (Ω)
 • Импеданс на контура „фаза - защитен проводник“, (Ω)
 • Съпротивление на изолация, (Ω)
 • Защита от токове с нулева последователност /Fi-прекъсвачи/.

Сертификати

Сертификат за акредитация на ОКС.pdf
Виж
Заповед за акредитация.pdf
Виж

Документи

Заявка за контрол.pdf
Виж
Процедура за жалби и възражения.pdf
Виж
Политика по качеството.pdf
Виж
Списък на използване методи и процедури за контрол.pdf
Виж
Гъвкав обхват.pdf
Виж
magnifiercross