Често задавани въпроси

Желаете да получите бърз отговор на Вашите въпроси? Разгледайте най-често задаваните въпроси.

Задължение на работодателя да осигури обслужване по трудова медицина

Съгласно чл. 25 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.

Това означава, че при първия нает работещ, работодателят вече има на кого да осигури обслужване от СТМ

Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.

Нормативна база за СТМ

Нормативния акт, който се отнася към Службите по трудова медицина (СТМ) е Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Според наредбата СТМ могат да се създават от работодателите (съвместно или с други работодатели) или от юридически или физически лица, регистрирани по Търговския или друг приложим закон. Тези служби следва да бъдат регистрирани по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

В най-общия случай на работодателя e практически невъзможно да създаде служба по трудова медицина сам или в съдружие, поради което Наредбата дава възможност работодателите да сключват договор с регистрирана служба.

Работодателят e длъжeн да осигури условия за осъществяване на извършваните от службата дейности и да оказва съдействие на нейните специалисти, като:

 1. Предоставя място за извършване на дейностите;
 2. Определя свой служител за контакти и оказване съдействие на специалистите от службата в случаите по чл. 2, ал. 4;
 3. Осигурява достъп до всички работни места;
 4. Предоставя техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина;
 5. Осигурява връзка с отделите на предприятието или длъжностните лица, които имат отношение към условията на труд, безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално-техническото снабдяване и други.

Състав на СТМ

Минималният състав на службите по трудова медицина включва:

 • Лице с образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и с придобита специалност “трудова медицина”;
 • Лице с висше техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;
 • Технически изпълнител с образование не по-ниско от средно.

Конфиденциалност

Лицата в състава на службата по трудова медицина нямат право да разгласяват информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена и търговска тайна. Те подписват декларация за неразгласяване на данните, предоставени им от работодателя на обслужваното предприятие.

Личните данни на работещите, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото им развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, се обработва, използва и съхранява в съответствие с чл. 27 и 28 от Закона за здравето.

МИКРОКЛИМАТ – извършва се с честотата на оценката на риска.

Нормативно това е заложено в чл. 14, ал. 3 от Наредба РД-07-3/2014 г., която пък препраща към Наредба №7/1999 г., където е казано, че е с периодичността, определена за оценката на риска.

Оценката на съответствието се извършва по Наредба РД-07-3/2014 г.

Напомняме също, че при промяна на локацията на работните помещения, следва да се направи и нова оценка на риска (включително и измервания на факторите на работната среда).

ОСВЕТЕНОСТ – измерванията се извършват ежегодно.

Честотата се определя от чл. 381 на Наредба 16-116/2008 г., където е посочено, че „най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност“. Измерване на осветеността се извършва задължително при правене на оценка на риска.

Оценката на съответствието се извършва въз основа на изискванията на Наредба 49/1976 г. или на БДС 12464-1:2021. Тук се налага да напомним, че някои новоизлезли наредби изискват да се прилагат изрично нормите на БДС 12464-1:2021, това са:

Наредба 12/2018 г. за здравните изисквания към обществените перални;

Наредба 14/2021 г. за хигиената на храните;

Наредба H-4/2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.

ШУМ В РАБОТНА СРЕДА – измерванията се извършват с честотата на оценката на риска, освен в случаите, когато шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите. В тези случаи измерванията са ежегодни.

Това е посочено в Наредба 6/2005 г., чл. 5, ал. 1, която препраща, както и тази за микроклимата, към чл. 217 от Наредба 7/1999 г.

Обаче когато шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите (което също се доказва с измерване), измерванията на шума се извършват ежегодно.

Оценката на съответствието се извършва въз основа на изискванията на Наредба 6/2005 г., като за целта се използват изчислителни методи, посочени в БДС EN ISO 9612:2009.

ШУМ В ПОМЕЩЕНИЯТА НА ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ – извършва се по заявка на клиента, като оценката на съответствието се прави по Наредба 6/2006 г.

ШУМ В ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ИЗВЪН ТЯХ – извършва се по заявка на клиента, като оценката на съответствието се прави по Наредба 6/2006 г. Най-често тези измервания се извършват при промяна на работното време на заведения, или във връзка оплаквания от шум от обекти.

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ – ежегодно.

Това е посочено в чл. 260 и 261 от Наредба 16-116/2008 г.

Оценката на съответствието се извършва въз основа на изискванията на Наредба 3/2004 г. и Наредба 16-116/2008 г.

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ – от една до три години в зависимост от категорията на сградата.

Това е посочено в чл. 177 от Наредба 4/2011 г. Но не бива да се пропуска чл. 19: „Когато в един защитаван обект има помещения или технологични съоръжения от първа категория на мълниезащита, мълниезащитата на целия обект трябва да съответства на изискванията за първа категория“. Сходно е положението и на чл. 20 по отношение на II и III категория.

Оценката на съответствието се извършва въз основа на изискванията на Наредба 4/2011 г.

ИМПЕДАНС НА КОНТУРА „ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК“ – веднъж на пет години.

Това е посочено в чл. 260, 261 и 267 от Наредба 16-116/2008 г.

Оценката на съответствието се извършва въз основа на изискванията на Наредба 3/2004 г. и Наредба 16-116/2008 г.

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ИЗОЛАЦИЯ – сроковете се определят от енергетика.

Това измерване най-често се търси за приемателна комисия по акт 16.

Оценката на съответствието се извършва въз основа на изискванията на Наредба 3/2004 г. и Наредба 16-116/2008 г.

ЗАЩИТНИ ПРЕКЪСВАЧИ ЗА ТОКОВЕ С НУЛЕВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ – на пет години.

Това е посочено в чл. 260, 268 и 269 от Наредба 16-116/2008 г.

Оценката на съответствието се извършва въз основа на изискванията на Наредба 3/2004 г. и Наредба 16-116/2008 г.

ВАЖНО: При изготвяне на оценката на риска може да възникне необходимост от контрол (измерване) на други параметри като: вибрации, химични агенти, вентилационни инсталации, електромагнитни полета и др.

Идентификационната карта е формуляр по образец на ИА „ГИТ” и придружава призовката за проверка на фирмата по трудово законодателство и безопасни условия на труд.

С попълнената информация в идентификационната карта, работодателя декларира с подпис и печат наличието на документи, които могат да бъдат изискани от ИА „ГИТ” при проверката без същите да бъдат вписани в предварително връчената призовка.

Идентификационната карта трябва да бъде попълнена коректно и упълномощеното лице, което я представя следва да има готовност да предостави на проверяващите документите, които са описани в нея.

Съдържание на идентификационната карта и указания за попълването й   

 1. ТОЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО/ФИРМАТА ― попълва се точното наименование на предприятието/фирмата по съдебна регистрация
 2. АДРЕС ПО СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ /ГРАД,СЕЛО, УЛ.,№ ― попълва се точен адрес по съдебна регистрация
 3. АДРЕС ПО СЕДАЛИЩЕ НА УПРАВЛЕНИЕ-ГРАД, СЕЛО, УЛ.,№ ― попълва се точен адрес по седалище и адрес на управление
 4. БУЛСТАТ/ЕИК
 5. КОД ПО НКИД - попълва се Код по икономическа дейност според Класификатора на икономическите дейности
 6. РАБОТОДАТЕЛ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РАБОТОДАТЕЛЯ - вписва се име, презиме и фамилия на работодателя или на представител на работодателя, длъжност, ЕГН, домашен адрес и телефон
 7. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - кратко описание на предмета на дейност вписан в Търговския регистър
 8. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - (обекти, цехове, участък, работни места извън територията на предприятието) ― описват се всички обекти на предприятието извън адреса по регистрация и територията на предприятието.
 9. НАЕТ ПЕРСОНАЛ ― вписва се общия брой на работещите към датата на проверката, броя на жените, на хората с намалена работоспособност, пенсионирани работещи, трудоустроени лица, работещите, които задължително се застраховат за риска трудова злополука, лица под 16 години, лица от 16 до 18 години разделени на момичета и момчета. Задължително се посочва и броят на чужденците и бежанците, които работят в предприятието по трудов договор.
 10. НАЦИОНАЛНОСТ НА МАЖОРИТАРНИЯ СОБСТВЕНИК
  ― например гражданин на Република България
 11. БРОЙ РАБОТНИ МЕСТА ОБЩО
  ― вписва се броят на длъжностите в предприятието
 12. РАБОТНИ МЕСТА, ЗА КОИТО Е УСТАНОВЕНО НАЛИЧИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕН РИСК ― вписват се всички длъжности
 13. УСТАНОВЕНИ ЛИ СА ДАННИ ЗА СЪЗДАДЕНИ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД?
  Направени ли са измервания на факторите на работната среда /микроклимат, осветеност, шум, електробезопасност/? Ако отговорът е „да“ трябва да се впише съответно от коя дата са протоколите от извършените измервания на факторите на работната среда и протоколите по електробезопасност. При липса на изброените измервания се маркира отговор „не”.
 14. РАБОТЕЩИ ПРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, НЕОТГОВАРЯЩИ НА ХИГИЕННИТЕ НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ
  Ако в сертификатите от измерванията на факторите на работната среда е записано, че на всички измерени точки съответния параметър отговаря на изискванията, то навсякъде се вписват нули. При наличие на измервания, които показват, че не отговарят на изискванията на хигиенните норми - това могат да бъдат работни места с наднормен шум, вибрации, прах, осветеност под нормите, микроклимат извън нормите и др. се вписват конкретния брой хора, които работят на местата, където съответния параметър не отговаря на изискванията.
 15. БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, ПОЛУЧАВАЩИ КОМПЕНСАЦИИ ― вписват се работещи, на които се дава допълнително възнаграждение за специфични условия на труд.
  • Като получаващи безплатна храна се вписват само работещи, които получават такава по реда на Наредба№ 11/2005 г., а не всички, на които се дават ваучери, например като социален разход.
  • По отношение на намаления работен ден и допълнителен отпуск също се има предвид само такива работещи, които имат право и получават такива съответно по реда на Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
 16. ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ― маркира се „да”, когато има изготвена оценка на риска, като задължително се посочва конкретната дата на изготвяне на оценката на риска. При липса на оценка на риска се отбелязва отговор „не” без да се посочва дата.
 17. УТВЪРДЕНА ЛИ Е ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.16, АЛ.1,Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД? Изисква се вписването на конкретна дата.
 18. ОСИГУРЕНО ЛИ Е ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА (СТМ), СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД? При отговор „да” задължително се вписва датата на договора между предприятието и Службата по трудова медицина, както и какъв е статута на СТМ и точното й наименование. За статута на СТМ може да се посочи – външна или собствена. В случаите, когато не е осигурено обслужване от СТМ се маркира отговор „не”.
 19. УЧРЕДЕН ЛИ Е КОМИТЕТ (ГРУПА) ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 27 И ЧЛ. 28 ОТ ЗЗБУТ?
  19.1. Комитет по условия на труд /КУТ/се посочва, когато в предприятието работят 50 или над 50 служители. Посочва се броя на КУТ и датата на учредяване.
  19.2. Група по условия на труд /ГУТ/ се посочва, когато в предприятието работят между 5 и 50 служители. Вписват се броя на ГУТ и датата на учредяване.
 20. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 24, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД /ЗБУТ/ ― Вписват се името, презимето и фамилията на служителя, който изпълнява функциите на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, както и точната дата от която това задължение му е възложено от управителя на фирмата със заповед.
 21. ФУНКЦИИТЕ НА ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ:
  21.1. работодателя - маркира се „работодател” в случаите, когато работодателя изпълнява функциите на орган по безопасност и здраве /провежда инструктажите по безопасност и поддържа документацията по безопасни условия на труд/.
  21.2. щатно длъжностно лице – в случаите, когато в предприятието има назначен служител на длъжност „инспектор по безопасност и здраве” или друга иден-тична.
  21.3. специализирана служба – в случаите, когато в предприятието има създадена специализирана служба / отдел по безопасност и здраве при работа с повече от един служител.
  21.4. длъжностно лице по съвместителство – в случаите, при които служител на предприятието изпълнява по съвместителство освен длъжността, която заема по трудов договор и длъжността орган по безопасност и здраве.
  21.5. юридическо /физическо/лице по договор – в случаите, при които предприятието е възложило на външна организация да изпълнява функциите по безопасност и здраве при работа по договор за консултантски услуги например.
 22. СЕРТИФИКАТ ОТ СЕРИЯТА ISO ― вписва се номера на сертификата и датата на издаването му.
 23. СЕРТИФИКАТ ОТ СЕРИЯТА OHSAS ― вписва се номера на сертификата и датата на издаването му.
 24. ИЗВЪРШВАТЕ ЛИ ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА? ― маркират се „да” или „не” в зависимост от това дали предприятието извършва или не такава дейност. При отговор „да” е необходимо да се посочи номера на удостоверението за посредническа дейност и датата на издаването му. Задължително се маркира дали дейността е на територията на Република България, в чужбина или е свързана с моряци.
 25. ИЗВЪРШВАТЕ ЛИ ДЕЙНОСТ КАТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ? ― маркира се отговор „да” или отговор „не” в зависимост от това дали предприятието извършва такава дейност
 26. ПОЛЗВАТЕ ЛИ ПРЕФЕРЕНЦИИ?
  Посочва се отговор „да” при наличие на договор с Дирекция „Бюро по труда”. Задължително се вписва основанието на сключения договор и броя на заетите лица по този договор.
 27. ВИЕ СТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР, ВЪЗЛОЖЕН ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА? Посочва се отговор „да” или „не” в зависимост от това дали предприятието е изпълнител по договор чрез обществена поръчка.
 28. ДАТА ― вписва се датата на попълване на идентификационната карта
 29. ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ ― вписват се име, фамилия, длъжност на лицето, което представя в Инспекцията по труда идентификационната карта, подпис на това лице и печат на предприятието.

Списък на необходимите документи във връзка с чл. 403а от кодекса на труда, които трябва да бъдат на разположение на контролните органи във всеки обект или поделение на фирмата:   

Документи за фирми, чиито служители работят редовен режим на работа – 8 часов работен ден, от понеделник до петък: 

 • Екземпляр от Правилник за вътрешния трудов ред
 • Заповед за работното време
 • Заповед за длъжностно лице, което ще представлява управителя пред контролните органи на инспекцията по труда в предприятието или неговите поделения
 • Заповед за полагане на извънреден труд /ако има такъв/

Документи за фирми, чиито служители работят по-малко или над 8 часа, работещи по график, или на сумирано изчисляване:   

 • Заповед за дежурство
 • Заповед за времето на разположение
 • Заповед за установяване на непълно работно време
 • Заповед за установяване на сумирано изчисляване на работно време
 • Поименни графици за работата за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време

Посочените дотук документи се предоставят от длъжностното лице, представляващо работодателя пред контролните органи - Инспекция по труда при проверка в предприятието или негови поделения.

Необходими фирмени дневници:   

 • Книги за инструктаж – начален, на раб. място и периодичен
 • Книга за ежедневен инструктаж /за подземни дейности, международни автомобилни превози, при строителни и монтажни работи/
 • Извънреден труд
 • Книга за отчитане удължаването и съответно компенсирането на работното време
 • Дневник за издаване на трудови книжки
 • Регистър на трудовите злополуки

Необходими документи по здраве и безопасност, изисквани от инспекцията по труда:   

 • Договор със Служба по трудова медицина
 • Оценка на риска по длъжности на работещите в компанията и по работни места
 • Протоколи от контрол фактори на работната среда – микроклимат, осветеност, шум и други според дейността на предприятието
 • Протокол от контрол на електрически уредби и съоръжения – импеданс на контура „фаза – защитен проводник“, заземителна уредба, мълниезащита и други

ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ КАТО 

 • Правилник за вътрешен трудов ред
 • Заповед по 403а за длъжностното лице представляващо управителя пред контролните органи
 • Заповед по чл.24 от ЗБУТ за определяне на орган по безопасност и здраве
 • Заповед за лицето, провеждащо инструктажите в компанията
 • Програми за провеждане на инструктаж
 • Инструкции за безопасна работа
 • Вътрешни правила за организация на работната заплата
 • Протоколи от провеждани срещи на комитетите и групите по условия на труд

ЗДРАВНО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

 • Медицинско свидетелство от предварителен преглед при постъпване на работа
 • Заключение за пригодност на работещите на база медицинско свидетелство
 • Анализ на здравословното състояние на база профилактични медицински прегледи
 • Анализ на заболеваемостта на база болнични листа от предходната година

ОБУЧЕНИЯ 

 • Обучение по здраве и безопасност на длъжностните лица, провеждащи инструктажите
 • Обучение по здраве и безопасност на представителите на комитетите и групите по условия на труд
magnifiercrosschevron-down