Лични данни

Уведомление във връзка със защитата на лични данни

 „Служба по трудова медицина-доверие“ ЕООД, ЕИК 175423691, в качеството си на администратор на лични данни и изпълнявайки задълженията си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО – Общ регламент относно защита на личните данни, Ви уведомява за следното:

  1. Обработва следните категории лични данни на физически лица - работници и служители на наши клиенти: три имена, ЕГН и данни за здравното състояние.
  2. Личните данни се получават от Вашия работодател (наш клиент по договор за обслужване), който е задължен по КТ и чл. 25, ал. 1 от ЗЗБУТ да осигури на работещите обслужване от регистрирани служби по трудова медицина
  3. 3.Основание за обработването: спазването на законовото задължение съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗЗБУТ, Наредба № 3 от 25.01.2008 за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, както и чл. 9, пар. 2, буква б) и з) от Регламент (ЕС) 2016/679
  4. 4.Цел: обслужване на клиентите (работодателите) във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно КТ, ЗЗБУТ. Данните не се обработват за други цели.
  5. Ограничаване на обработването: за целите на архива личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
  6. Срок: Вашите данни се обработват до прекратяване на договора за обслужване с Вашия работодател и се съхраняват още 50 /петдесет/ години след това.
  7. Предоставяне на лични данни на трети лица: Личните данни не се предоставят на трети лица. Данните не се трансферират на трети държави и международни организации. Те са третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни.
  8. Мерки за сигурност: личните данни се обработват и съхраняват съгласно приетите от дружеството Политика за защита на лични данни и Вътрешни правила за защита на личните данни и предвидените в тях организационни и технически мерки за сигурност. 9. Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни и начинът, по който може да ги упражните, са уредени в Раздели V и VI в Политиката за защита на лични данни. Сред тях са:
  • Право на информация и достъп: имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време;
  • Право на защита по съдебен и административен ред:

В случай, че считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Регламента може да подаде жалба до Надзорния орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2. Упражняването на това право не пречи да търсите и съдебна защита по общия исков ред.

Данни за контакт на администратора/обработващия:

 „Служба по трудова медицина - Доверие“ ЕООД, ЕИК 175423691
Адрес: град София 1756, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, офис-сграда Б, ет.4, офис 2

E-mail: [email protected]    

GSM: +359 885515003

тел.: 02/42 50 631

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на лични данни:

Рени Христова

Адрес: град София 1756, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, офис-сграда Б, ет.4, офис 2,

E-mail: [email protected]

magnifiercross