Трудова медицина - Основни функции

Изпратете запитване
Услуга

Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква работодателят да осигури обслужване от регистрирана служба по трудова медицина (СТМ) на всички работници и служители. Дейността на службите по трудова медицина и основните им функции са определени в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.
Функциите на „Служба по трудова медицина – Доверие” ЕООД са предимно превантивни. Консултираме и подпомагаме работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и по отношение предприемане на мерки за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.
Обхватът на услугите, извършвани от „Служба по трудова медицина – Доверие” ЕООД е съгласно нормативните изисквания и се определя от условията на конкретния договор.

Основните функции на службите по трудова медицина са:

 • участие в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите;
 • разработване на предложения за мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
 • разработване на препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила;
 • разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
 • организиране и провеждане обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
 • предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, вкл. И даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
 • участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
 • подпомагане на работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и предоставяне на съвети на работещите за правилното им прилагане;
 • консултиране и подпомагане на комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им.

„Служба по трудова медицина – Доверие” ЕООД извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност, като:

 1. Консултира и подпомага работодателя при организирането на определените от Кодекса на труда задължителни медицински прегледи на работниците и служителите;
 2. Предоставя информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
 3. Уведомява избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните
  показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
 4. Изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;
 5. Анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд.

Част от нашите клиенти

magnifiercross