Обучения

Изпратете запитване
Услуга

„Служба по трудова медицина – Доверие” ЕООД разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работа.

Обученията по безопасност и здраве при работа могат да се провеждат, както под лекционна, така и под дистанционна форма на обучение.

  1. ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КОМИТЕТИТЕ/ГРУПИТЕ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД – КУТ/ГУТ.

На участниците издава:

Удостоверение на членове на КУТ/ГУТ, съгл. чл. 9 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – първоначално обучение на Комитетите/Групите по условия на труд.

Удостоверение на членове на КУТ/ГУТ, съгл. чл. 12 от Наредба №4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в Комитетите и Групите по условия на труд в предприятията и чл. 6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – ежегодно обучение на Комитетите/Групите по условия на труд.

  1. ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ПРОВЕЖДАЩИ ИНСТРУКТАЖИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

На участниците издава:

Удостоверения на длъжностните лица, провеждащи инструктажите по безопасност и здраве при работа , съгл. Чл. 6, ал. 1, т.2 и т. 3 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

  1. ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТЕЩИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ съгласно:
    1. Правилник за безопасност и здраве при работа с електрически уреди, топлофикационни централи и електрически мрежи. (ДВ бр. 34 от 2004год., изм. и доп. Бр. 19 от 01/03/2005г.)
    2. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V (ДВ бр.21 от 11/03/2005г.)

На участниците се издават от следните видове:

Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност при работа по електрообзавеждането, съгл. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Удостоверение за придобита квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа с електрически уреди, топлофикационни централи и електрически мрежи. (ДВ бр. 34 от 2004год., изм. и доп. Бр. 19 от 01/03/2005г.)

  1. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ, САМОПОМОЩ И ВЗАИМОПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ РАБОТЕЩИ.

На участниците се издава Протокол от проведеното обучение.

Част от нашите клиенти

magnifiercross