Орган по здраве и безопасност (ОБЗР)d

Изпратете запитване
Услуга

"СТМ-ДОВЕРИЕ" ЕООД ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ АУТСОРСВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА /ОБЗР/

Задължение на работодателя е да определи / назначи длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Работодателят организира изпълнението на дейности, свързани със защитата и превенция от професионалните рискове като назначи или определи длъжностно лице с подходящо образование и квалификация, съгл. изискване на чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

С тази наредба се определят функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, наричани “органи за безопасност и здраве при работа” (ОБЗР).

Работодателите могат да възлагат с договор на други юридически и физически лица изпълнението на дейностите на ОБЗР. В договора се определя обхватът на задачите и функциите, които ще бъдат изпълнявани.

Работодателят трябва да предостави на юридическо лице / физическо лице „информация за рисковете за здравето и безопасността, информация за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове“ – изискване на (чл. 24, ал. 4 ЗЗБУТ).

Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:

 • Да участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред в частта за задълженията на управителя и работещите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл.188 от Кодекса на труда.
 • Да координира работата на управителя при реализиране на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Да организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове, като член на координиращата работна група.
 • Да организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците.
 • Да извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.) и при необходимост подготвя предложения за сключване на договори.
 • Да сътрудничи и подпомага службата по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите й.
 • Да организира и участва в разработването на фирмените правила и инструкции за безопасност и здраве при работа.
 • Да организира изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации.
 • Да организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм.
 • Да организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работещите, относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве.
 • Да консултира работещите по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд.
 • Да организира разпространението на информация и пропагандирането на мерки, свързани със здравето и безопасността на работещите.
 • Да организира поддържането и правилното оформяне на регламентираната от нормативните актове документация.

Част от нашите клиенти

magnifiercross