Одит на документация по ЗБУТ

Изпратете запитване
Услуга

„СТМ – Доверие” ЕООД предоставя услугата по пълно одитиране на документацията по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/.

Какво представлява това на практика?

Ние преглеждаме Вашата документация за съответствие с нормативните изисквания. Нашият професионализъм и опит  са гаранция  за Вас, че Вашата документация е изрядна след нашия одит.

Одитът по ЗБУТ включва:

  • Пълен преглед и анализ на наличната документация по организация и изпълнение на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд;
  • Оглед на съществуващите работни места и анализ на съответствието с нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
  • Систематизиране на получената при одита информация и предаването й на клиента.
  • Попълване на пропуските или отстраняване на несъответствията.

Продължителността на одита по ЗБУТ зависи от конкретните изисквания на Възложителя и от териториалното разположение на обекта – брой работни площадки (наличие на производствени и/или складови бази и др.), брой работещи.

Част от нашите клиенти

magnifiercross