Да Ви напомним, че крайният срок за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ е през месец април!

Време за четене: 
1 минута

Едно от законовите задължения на работодателите съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е подаването на Декларация по чл. 15 от нормативния акт. С оглед наближаващите срокове за отчитане посвещаваме настоящата статия именно на тази тема.

Декларации по чл.15 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд подават:

  • всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи;
  • юридически и физически лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа,
  • лицата, които за своя сметка работят в съдружие с други и имат промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Наредба №3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд).

Напомняме Ви, чепрез месец април на календарната 2024г. сте задължени да подадете вашата Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ в срок от 01.04.2024г. до 30.04.2024г., ако са настъпили следните промени към 31 Декември 2023г.:

  • наименованието, седалището и адреса на управление на физическото/юридическото лице;
  • основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;
  • работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под водата;
  • опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;
  • необходимостта от използването на лични предпазни средства;
  • работните места с видеодисплеи.

        В частност това са обстоятелствата описани в: Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията.

ВАЖНО: От 2018 г. отпадна задължението на работодателите да подават уведомление за неподаване на годишна декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условията на труд (промяната е обнародвана в бр. 97 на Държавен вестник от 05 декември 2017 г.), но остава задължението да бъдат подавани декларации от новосъздадени предприятия и задължително за предприятия, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ СЪЗДАВА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ФОРМА В Е-ПОРТАЛА на ИА ГИТ, Секция “Създаване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ” НА АДРЕС: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/

Последни новини

magnifiercross