Годишен календар на дейностите по ЗБУТ

Време за четене: 
1 минута

„СТМ-Доверие” ЕООД предлага на своите договорни партньори годишен календар за дейностите по здравословни и безопасни условия на труд,  включващ основните законови срокове, систематизирани по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Предлагаме ви и препоръки за организиране на дейностите, за които няма ясно регламентирани срокове в българското законодателство.

Януари

Задължителни:

 • Изготвяне на годишен план за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за текущата година. Краен срок до 31.01!
 • Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01!
 • Определяне на работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над   50 човека). Краен срок до 31.01!
 • Изготвяне на годишен план за работа на КУТ/ГУТ;
 • Определяне на лицата подлежащи на застраховка трудова злополука.

Препоръки:

 • Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;
 • Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд, включително обсъждане и определяне на точки за необходимите измервания през годината /на факторите на работната среда и ел. измервания/;
 • Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали.

Февруари

В случай, че вече не е направено:

 • Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;
 • Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд, включително обсъждане и определяне на точки за необходимите измервания през годината /на факторите на работната среда и ел. измервания/;
 • Провеждане на годишно обучение по ЗБУТ;
 • Провеждане на годишно обучение на членовете на КУТ/ГУТ;
 • Провеждане на годишно обучение на лицето /лицата/ извършващи инструктажи;
 • Оглед на работните места и предприемане на действия за отстраняване на потенциални опасности;
 •  Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали.

Март

В случай, че вече не е направено:

 • Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;
 • Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд, включително обсъждане и определяне на точки за необходимите измервания през годината /на факторите на работната среда и ел. измервания/.

Препоръки:

 • Провеждане на годишно обучение по ЗБУТ;
 • Провеждане на годишно обучение на членовете на КУТ/ГУТ;
 • Провеждане на годишно обучение на лицето /лицата/ извършващи инструктажи;
 • Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ;
 • Провеждане на обучения за придобиване на правоспособност или квалификация, за персонала, за който се изисква такава;
 • Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали.

Април

Задължително:

 • Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ. Краен срок до 30.04!

Препоръки:

 • Провеждане на второто годишно заседание на КУТ/ГУТ;
 • Провеждане на периодичен инструктаж за второто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;
 • Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;

В случай, че вече не е направено:

 • Предаване на копия от болничните листа на служителите (включително и информация за настъпили трудови злополуки) за предходната година, на службата по трудова медицина за изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите. Краен срок според уговорка със СТМ!

Май

В случай, че вече не е направено:

 • Провеждане на второто годишно заседание на КУТ/ГУТ;
 • Провеждане на периодичен инструктаж за второто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;
 • Провеждане на обучение по първа долекарска помощ, според изискванията на Наредба 3 за СТМ, чл. 14, т. 2 и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 20, ал. 1, т. 2.;
 • Провеждане на обучение по пожарна и аварийна безопасност.

Препоръки:

 • Организиране на профилактични медицински прегледи на работещите.
 • Предаване на болнични за изготвяне на годишен здравен анализ за предходната година;
 • Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали.

Юни

В случай, че вече не е направено:

 • Провеждане на обучение по първа долекарска помощ, според изискванията на Наредба 3 за СТМ, чл. 14, т. 2 и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 20, ал. 1, т. 2.;
 • Провеждане на обучение по пожарна и аварийна безопасност;
 • Организиране на профилактични медицински прегледи на работещите;

Препоръки:

 • Оглед на работните места и предприемане на действия за отстраняване на потенциални опасности;
 • Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;
 • Да се направи извънреден инструктаж на служителите за работа при високи температури /летен сезон/.

Юли

Задължително:

 • Изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите. Анализът се изготвя и подава от службата по трудова медицина, на база предоставените й болнични листове, профилактични медицински прегледи и документи за настъпили трудови злополуки през предходната година в предприятието. Краен срок до 30.07!

Препоръки:

 • Провеждане на третото годишно заседание на КУТ/ГУТ;
 • Провеждане на периодичен инструктаж за трето тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;
 • Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;
 • Извършване на задължителните контролни измервания на факторите на работната среда – осветеност.

Август

В случай, че вече не е направено:

 • Провеждане на третото годишно заседание на КУТ/ГУТ;
 • Провеждане на периодичен инструктаж за трето тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;

Препоръки:

 • Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;
 • Извършване на задължителните контролни измервания на факторите на работната среда – осветеност.

Септември

В случай, че вече не е направено:

 • Извършване на задължителните контролни измервания на факторите на работната среда – осветеност;
 • Провеждане на обучение по първа долекарска помощ, според изискванията на Наредба 3 за СТМ, чл. 14, т. 2 и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 20, ал. 1, т. 2.;
 • Провеждане на обучение по пожарна и аварийна безопасност;

Препоръки:

 • Преглед на съществуващата документация по безопасност и здраве при работа и, при необходимост, предприемане на действия за нейното актуализиране;
 • Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;
 • Годишно техническо обслужване на пожарогасителните средства. Задължително е да се направи веднъж годишно!

Октомври

Препоръки:

 • Провеждане на четвъртото годишно заседание на КУТ/ГУТ;
 • Оглед на работните места и предприемане на действия за отстраняване на потенциални опасности;
 • Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;
 • Провеждане на периодичен инструктаж за четвъртото тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;

В случай, че вече не е направено:

 • Провеждане на обучение по първа долекарска помощ, според изискванията на Наредба 3 за СТМ, чл. 14, т. 2 и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 20, ал. 1, т. 2.;
 • Провеждане на обучение по пожарна и аварийна безопасност.

Ноември

В случай, че вече не е направено:

 • Провеждане на четвъртото годишно заседание на КУТ/ГУТ;
 • Провеждане на периодичен инструктаж за четвъртото тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;

Препоръки:

 • Да се направи извънреден инструктаж на служителите за работа при ниски температури /зимен сезон/;
 • Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;
 • Проиграване на плана за действия на личния състав при пожар или авария и провеждане на учебна евакуация. Задължително е да се организира минимум веднъж годишно!

Декември

Краен срок:

 • Организиране на всички дейности, които не са организирани през предходните месеци на годината.

Препоръки:

 • Подготовка на дейностите за следващата година;
 • Подготовка на отчетите свързани със ЗБУТ за изминалата година;
 • Създаване на анализ и оценка за безопасността през изминаващата година;
 • Определяне на лицата подлежащи на застраховка трудова злополука през следващата година;
 • Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;

Задължително за началото на следващата година:

 • Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01!
 • Определяне на работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01!

Последни новини

magnifiercross